โรงเรียนบ้านป่าแขม (สพป.ลำปาง เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกศสุดา (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 2 2 1 0 0 22
ร้อยละ 7.41 % 7.41 % 3.70 % 0.00 % 0.00 % 81.48 %
ระดับประถมศึกษา
73
จำนวน(คน) 16 8 4 3 0 42
ร้อยละ 21.92 % 10.96 % 5.48 % 4.11 % 0.00 % 57.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 100 คน
จำนวน(คน) 18 10 5 3 0 64
ร้อยละ 18.00 % 10.00 % 5.00 % 3.00 % 0.00 % 64.00 %

100 : 18 , 10 , 5 , 3 , 0 , 64...18.00 , 10.00 , 5.00 , 3.00 , 0.00 , 64.00 = 36 : 36.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 100 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 36.00%

Powered By www.thaieducation.net