โรงเรียนบ้านป่าแขม (สพป.ลำปาง เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกศสุดา (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
27
จำนวน(คน) 4 1 1 0 0 21
ร้อยละ 14.81 % 3.70 % 3.70 % 0.00 % 0.00 % 77.78 %
ระดับประถมศึกษา
74
จำนวน(คน) 18 10 12 5 0 29
ร้อยละ 24.32 % 13.51 % 16.22 % 6.76 % 0.00 % 39.19 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 101 คน
จำนวน(คน) 22 11 13 5 0 50
ร้อยละ 21.78 % 10.89 % 12.87 % 4.95 % 0.00 % 49.50 %

101 : 22 , 11 , 13 , 5 , 0 , 50...21.78 , 10.89 , 12.87 , 4.95 , 0.00 , 49.50 = 51 : 50.50
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 101 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 50.50%

Powered By www.thaieducation.net