โรงเรียนวังแก้ววิทยา (สพป.ลำปาง เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกศสุดา (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 7 4 1 0 0 22
ร้อยละ 20.59 % 11.76 % 2.94 % 0.00 % 0.00 % 64.71 %
ระดับประถมศึกษา
99
จำนวน(คน) 14 11 13 2 2 57
ร้อยละ 14.14 % 11.11 % 13.13 % 2.02 % 2.02 % 57.58 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
51
จำนวน(คน) 17 0 6 0 0 28
ร้อยละ 33.33 % 0.00 % 11.76 % 0.00 % 0.00 % 54.90 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 184 คน
จำนวน(คน) 38 15 20 2 2 107
ร้อยละ 20.65 % 8.15 % 10.87 % 1.09 % 1.09 % 58.15 %

133 : 21 , 15 , 14 , 2 , 2 , 79...15.79 , 11.28 , 10.53 , 1.50 , 1.50 , 59.40 = 54 : 40.60
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 184 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 77 คน คิดเป็นร้อยละ 41.85%

Powered By www.thaieducation.net