โรงเรียนวังแก้ววิทยา (สพป.ลำปาง เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกศสุดา (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 0 0 0 2 0 32
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 5.88 % 0.00 % 94.12 %
ระดับประถมศึกษา
108
จำนวน(คน) 6 4 3 8 8 79
ร้อยละ 5.56 % 3.70 % 2.78 % 7.41 % 7.41 % 73.15 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
51
จำนวน(คน) 5 0 4 0 0 42
ร้อยละ 9.80 % 0.00 % 7.84 % 0.00 % 0.00 % 82.35 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 193 คน
จำนวน(คน) 11 4 7 10 8 153
ร้อยละ 5.70 % 2.07 % 3.63 % 5.18 % 4.15 % 79.27 %

142 : 6 , 4 , 3 , 10 , 8 , 111...4.23 , 2.82 , 2.11 , 7.04 , 5.63 , 78.17 = 31 : 21.83
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 193 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 20.73%

Powered By www.thaieducation.net