โรงเรียนวังแก้ววิทยา (สพป.ลำปาง เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกศสุดา (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 6 2 1 0 0 25
ร้อยละ 17.65 % 5.88 % 2.94 % 0.00 % 0.00 % 73.53 %
ระดับประถมศึกษา
99
จำนวน(คน) 14 14 16 1 2 52
ร้อยละ 14.14 % 14.14 % 16.16 % 1.01 % 2.02 % 52.53 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
51
จำนวน(คน) 12 6 6 0 2 25
ร้อยละ 23.53 % 11.76 % 11.76 % 0.00 % 3.92 % 49.02 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 184 คน
จำนวน(คน) 32 22 23 1 4 102
ร้อยละ 17.39 % 11.96 % 12.50 % 0.54 % 2.17 % 55.43 %

133 : 20 , 16 , 17 , 1 , 2 , 77...15.04 , 12.03 , 12.78 , 0.75 , 1.50 , 57.89 = 56 : 42.11
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 184 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 82 คน คิดเป็นร้อยละ 44.57%

Powered By www.thaieducation.net