โรงเรียนวังแก้ววิทยา (สพป.ลำปาง เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกศสุดา (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
34
จำนวน(คน) 7 4 0 0 0 23
ร้อยละ 20.59 % 11.76 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 67.65 %
ระดับประถมศึกษา
99
จำนวน(คน) 14 15 16 1 3 50
ร้อยละ 14.14 % 15.15 % 16.16 % 1.01 % 3.03 % 50.51 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
51
จำนวน(คน) 11 0 6 0 0 34
ร้อยละ 21.57 % 0.00 % 11.76 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 184 คน
จำนวน(คน) 32 19 22 1 3 107
ร้อยละ 17.39 % 10.33 % 11.96 % 0.54 % 1.63 % 58.15 %

133 : 21 , 19 , 16 , 1 , 3 , 73...15.79 , 14.29 , 12.03 , 0.75 , 2.26 , 54.89 = 60 : 45.11
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 184 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 77 คน คิดเป็นร้อยละ 41.85%

Powered By www.thaieducation.net