โรงเรียนวังแก้ววิทยา (สพป.ลำปาง เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
30 กันยายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกศสุดา (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
38
จำนวน(คน) 5 1 0 0 0 32
ร้อยละ 13.16 % 2.63 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 84.21 %
ระดับประถมศึกษา
98
จำนวน(คน) 15 18 11 4 1 49
ร้อยละ 15.31 % 18.37 % 11.22 % 4.08 % 1.02 % 50.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
52
จำนวน(คน) 12 5 10 1 1 23
ร้อยละ 23.08 % 9.62 % 19.23 % 1.92 % 1.92 % 44.23 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 188 คน
จำนวน(คน) 32 24 21 5 2 104
ร้อยละ 17.02 % 12.77 % 11.17 % 2.66 % 1.06 % 55.32 %

136 : 20 , 19 , 11 , 4 , 1 , 81...14.71 , 13.97 , 8.09 , 2.94 , 0.74 , 59.56 = 55 : 40.44
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 188 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 84 คน คิดเป็นร้อยละ 44.68%

Powered By www.thaieducation.net