โรงเรียนร่องเคาะวิทยา (สพป.ลำปาง เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกศสุดา (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
5
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 5
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
97
จำนวน(คน) 8 4 0 6 1 78
ร้อยละ 8.25 % 4.12 % 0.00 % 6.19 % 1.03 % 80.41 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
69
จำนวน(คน) 7 2 12 0 0 48
ร้อยละ 10.14 % 2.90 % 17.39 % 0.00 % 0.00 % 69.57 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 171 คน
จำนวน(คน) 15 6 12 6 1 131
ร้อยละ 8.77 % 3.51 % 7.02 % 3.51 % 0.58 % 76.61 %

102 : 8 , 4 , 0 , 6 , 1 , 83...7.84 , 3.92 , 0.00 , 5.88 , 0.98 , 81.37 = 19 : 18.63
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 171 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 23.39%

Powered By www.thaieducation.net