โรงเรียนร่องเคาะวิทยา (สพป.ลำปาง เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกศสุดา (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
4
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 4
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 100.00 %
ระดับประถมศึกษา
95
จำนวน(คน) 8 4 6 0 1 76
ร้อยละ 8.42 % 4.21 % 6.32 % 0.00 % 1.05 % 80.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
73
จำนวน(คน) 7 2 12 0 0 52
ร้อยละ 9.59 % 2.74 % 16.44 % 0.00 % 0.00 % 71.23 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 172 คน
จำนวน(คน) 15 6 18 0 1 132
ร้อยละ 8.72 % 3.49 % 10.47 % 0.00 % 0.58 % 76.74 %

99 : 8 , 4 , 6 , 0 , 1 , 80...8.08 , 4.04 , 6.06 , 0.00 , 1.01 , 80.81 = 19 : 19.19
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 172 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 40 คน คิดเป็นร้อยละ 23.26%

Powered By www.thaieducation.net