โรงเรียนร่องเคาะวิทยา (สพป.ลำปาง เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกศสุดา (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
6
จำนวน(คน) 1 0 0 0 0 5
ร้อยละ 16.67 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 83.33 %
ระดับประถมศึกษา
95
จำนวน(คน) 4 1 9 2 1 78
ร้อยละ 4.21 % 1.05 % 9.47 % 2.11 % 1.05 % 82.11 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
73
จำนวน(คน) 4 2 8 0 0 59
ร้อยละ 5.48 % 2.74 % 10.96 % 0.00 % 0.00 % 80.82 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 174 คน
จำนวน(คน) 9 3 17 2 1 142
ร้อยละ 5.17 % 1.72 % 9.77 % 1.15 % 0.57 % 81.61 %

101 : 5 , 1 , 9 , 2 , 1 , 83...4.95 , 0.99 , 8.91 , 1.98 , 0.99 , 82.18 = 18 : 17.82
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 174 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 18.39%

Powered By www.thaieducation.net