โรงเรียนบ้านวังใหม่ (สพป.ลำปาง เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกศสุดา (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
35
จำนวน(คน) 0 0 1 2 0 32
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 2.86 % 5.71 % 0.00 % 91.43 %
ระดับประถมศึกษา
84
จำนวน(คน) 2 1 1 0 0 80
ร้อยละ 2.38 % 1.19 % 1.19 % 0.00 % 0.00 % 95.24 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 119 คน
จำนวน(คน) 2 1 2 2 0 112
ร้อยละ 1.68 % 0.84 % 1.68 % 1.68 % 0.00 % 94.12 %

119 : 2 , 1 , 2 , 2 , 0 , 112...1.68 , 0.84 , 1.68 , 1.68 , 0.00 , 94.12 = 7 : 5.88
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 119 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 7 คน คิดเป็นร้อยละ 5.88%

Powered By www.thaieducation.net