โรงเรียนบ้านดอนแก้ว (สพป.ลำปาง เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกศสุดา (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
11
จำนวน(คน) 4 0 1 0 0 6
ร้อยละ 36.36 % 0.00 % 9.09 % 0.00 % 0.00 % 54.55 %
ระดับประถมศึกษา
71
จำนวน(คน) 11 0 11 0 0 49
ร้อยละ 15.49 % 0.00 % 15.49 % 0.00 % 0.00 % 69.01 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 82 คน
จำนวน(คน) 15 0 12 0 0 55
ร้อยละ 18.29 % 0.00 % 14.63 % 0.00 % 0.00 % 67.07 %

82 : 15 , 0 , 12 , 0 , 0 , 55...18.29 , 0.00 , 14.63 , 0.00 , 0.00 , 67.07 = 27 : 32.93
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 82 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 27 คน คิดเป็นร้อยละ 32.93%

Powered By www.thaieducation.net