โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา (สพป.ลำปาง เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกศสุดา (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 4 3 4 0 0 25
ร้อยละ 11.11 % 8.33 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 69.44 %
ระดับประถมศึกษา
98
จำนวน(คน) 13 8 13 0 0 64
ร้อยละ 13.27 % 8.16 % 13.27 % 0.00 % 0.00 % 65.31 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 2 2 19 0 0 33
ร้อยละ 3.57 % 3.57 % 33.93 % 0.00 % 0.00 % 58.93 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 190 คน
จำนวน(คน) 19 13 36 0 0 122
ร้อยละ 10.00 % 6.84 % 18.95 % 0.00 % 0.00 % 64.21 %

134 : 17 , 11 , 17 , 0 , 0 , 89...12.69 , 8.21 , 12.69 , 0.00 , 0.00 , 66.42 = 45 : 33.58
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 190 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 68 คน คิดเป็นร้อยละ 35.79%

Powered By www.thaieducation.net