โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา (สพป.ลำปาง เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกศสุดา (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 4 3 4 0 0 25
ร้อยละ 11.11 % 8.33 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 69.44 %
ระดับประถมศึกษา
98
จำนวน(คน) 12 8 11 0 0 67
ร้อยละ 12.24 % 8.16 % 11.22 % 0.00 % 0.00 % 68.37 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 1 2 20 0 0 33
ร้อยละ 1.79 % 3.57 % 35.71 % 0.00 % 0.00 % 58.93 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 190 คน
จำนวน(คน) 17 13 35 0 0 125
ร้อยละ 8.95 % 6.84 % 18.42 % 0.00 % 0.00 % 65.79 %

134 : 16 , 11 , 15 , 0 , 0 , 92...11.94 , 8.21 , 11.19 , 0.00 , 0.00 , 68.66 = 42 : 31.34
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 190 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 65 คน คิดเป็นร้อยละ 34.21%

Powered By www.thaieducation.net