โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา (สพป.ลำปาง เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกศสุดา (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
36
จำนวน(คน) 5 3 4 0 0 24
ร้อยละ 13.89 % 8.33 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
98
จำนวน(คน) 14 8 11 0 0 65
ร้อยละ 14.29 % 8.16 % 11.22 % 0.00 % 0.00 % 66.33 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
56
จำนวน(คน) 1 2 22 0 0 31
ร้อยละ 1.79 % 3.57 % 39.29 % 0.00 % 0.00 % 55.36 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 190 คน
จำนวน(คน) 20 13 37 0 0 120
ร้อยละ 10.53 % 6.84 % 19.47 % 0.00 % 0.00 % 63.16 %

134 : 19 , 11 , 15 , 0 , 0 , 89...14.18 , 8.21 , 11.19 , 0.00 , 0.00 , 66.42 = 45 : 33.58
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 190 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 70 คน คิดเป็นร้อยละ 36.84%

Powered By www.thaieducation.net