โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว (สพป.ลำปาง เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกศสุดา (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 4 1 1 0 0 7
ร้อยละ 30.77 % 7.69 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 53.85 %
ระดับประถมศึกษา
43
จำนวน(คน) 1 2 5 0 0 35
ร้อยละ 2.33 % 4.65 % 11.63 % 0.00 % 0.00 % 81.40 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 56 คน
จำนวน(คน) 5 3 6 0 0 42
ร้อยละ 8.93 % 5.36 % 10.71 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %

56 : 5 , 3 , 6 , 0 , 0 , 42...8.93 , 5.36 , 10.71 , 0.00 , 0.00 , 75.00 = 14 : 25.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 56 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 14 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00%

Powered By www.thaieducation.net