โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว (สพป.ลำปาง เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกศสุดา (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
5
จำนวน(คน) 3 2 0 0 0 0
ร้อยละ 60.00 % 40.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
30
จำนวน(คน) 3 2 5 3 5 12
ร้อยละ 10.00 % 6.67 % 16.67 % 10.00 % 16.67 % 40.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 35 คน
จำนวน(คน) 6 4 5 3 5 12
ร้อยละ 17.14 % 11.43 % 14.29 % 8.57 % 14.29 % 34.29 %

35 : 6 , 4 , 5 , 3 , 5 , 12...17.14 , 11.43 , 14.29 , 8.57 , 14.29 , 34.29 = 23 : 65.71
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 35 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 65.71%

Powered By www.thaieducation.net