โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ (สพป.ลำปาง เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกศสุดา (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 1 4 1 1 0 8
ร้อยละ 6.67 % 26.67 % 6.67 % 6.67 % 0.00 % 53.33 %
ระดับประถมศึกษา
69
จำนวน(คน) 11 6 3 3 2 44
ร้อยละ 15.94 % 8.70 % 4.35 % 4.35 % 2.90 % 63.77 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 84 คน
จำนวน(คน) 12 10 4 4 2 52
ร้อยละ 14.29 % 11.90 % 4.76 % 4.76 % 2.38 % 61.90 %

84 : 12 , 10 , 4 , 4 , 2 , 52...14.29 , 11.90 , 4.76 , 4.76 , 2.38 , 61.90 = 32 : 38.10
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 84 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 32 คน คิดเป็นร้อยละ 38.10%

Powered By www.thaieducation.net