โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ (สพป.ลำปาง เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกศสุดา (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 1 5 1 1 0 7
ร้อยละ 6.67 % 33.33 % 6.67 % 6.67 % 0.00 % 46.67 %
ระดับประถมศึกษา
55
จำนวน(คน) 6 13 12 4 1 19
ร้อยละ 10.91 % 23.64 % 21.82 % 7.27 % 1.82 % 34.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 70 คน
จำนวน(คน) 7 18 13 5 1 26
ร้อยละ 10.00 % 25.71 % 18.57 % 7.14 % 1.43 % 37.14 %

70 : 7 , 18 , 13 , 5 , 1 , 26...10.00 , 25.71 , 18.57 , 7.14 , 1.43 , 37.14 = 44 : 62.86
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 70 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 44 คน คิดเป็นร้อยละ 62.86%

Powered By www.thaieducation.net