โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ (สพป.ลำปาง เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกศสุดา (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
15
จำนวน(คน) 3 2 0 3 0 7
ร้อยละ 20.00 % 13.33 % 0.00 % 20.00 % 0.00 % 46.67 %
ระดับประถมศึกษา
55
จำนวน(คน) 10 2 14 2 3 24
ร้อยละ 18.18 % 3.64 % 25.45 % 3.64 % 5.45 % 43.64 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 70 คน
จำนวน(คน) 13 4 14 5 3 31
ร้อยละ 18.57 % 5.71 % 20.00 % 7.14 % 4.29 % 44.29 %

70 : 13 , 4 , 14 , 5 , 3 , 31...18.57 , 5.71 , 20.00 , 7.14 , 4.29 , 44.29 = 39 : 55.71
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 70 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 55.71%

Powered By www.thaieducation.net