โรงเรียนทุ่งคาวิทยา (สพป.ลำปาง เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกศสุดา (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 1 2 4 0 0 19
ร้อยละ 3.85 % 7.69 % 15.38 % 0.00 % 0.00 % 73.08 %
ระดับประถมศึกษา
97
จำนวน(คน) 6 1 12 1 0 77
ร้อยละ 6.19 % 1.03 % 12.37 % 1.03 % 0.00 % 79.38 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
26
จำนวน(คน) 2 0 3 1 0 20
ร้อยละ 7.69 % 0.00 % 11.54 % 3.85 % 0.00 % 76.92 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 149 คน
จำนวน(คน) 9 3 19 2 0 116
ร้อยละ 6.04 % 2.01 % 12.75 % 1.34 % 0.00 % 77.85 %

123 : 7 , 3 , 16 , 1 , 0 , 96...5.69 , 2.44 , 13.01 , 0.81 , 0.00 , 78.05 = 27 : 21.95
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 149 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 33 คน คิดเป็นร้อยละ 22.15%

Powered By www.thaieducation.net