โรงเรียนทุ่งคาวิทยา (สพป.ลำปาง เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกศสุดา (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 4 4 0 0 0 20
ร้อยละ 14.29 % 14.29 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 71.43 %
ระดับประถมศึกษา
96
จำนวน(คน) 8 8 3 3 21 53
ร้อยละ 8.33 % 8.33 % 3.13 % 3.13 % 21.88 % 55.21 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
26
จำนวน(คน) 1 1 1 1 0 22
ร้อยละ 3.85 % 3.85 % 3.85 % 3.85 % 0.00 % 84.62 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 150 คน
จำนวน(คน) 13 13 4 4 21 95
ร้อยละ 8.67 % 8.67 % 2.67 % 2.67 % 14.00 % 63.33 %

124 : 12 , 12 , 3 , 3 , 21 , 73...9.68 , 9.68 , 2.42 , 2.42 , 16.94 , 58.87 = 51 : 41.13
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 150 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 55 คน คิดเป็นร้อยละ 36.67%

Powered By www.thaieducation.net