โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง (สพป.ลำปาง เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกศสุดา (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 0 10 3 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 76.92 % 23.08 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
57
จำนวน(คน) 0 4 6 0 0 47
ร้อยละ 0.00 % 7.02 % 10.53 % 0.00 % 0.00 % 82.46 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 70 คน
จำนวน(คน) 0 14 9 0 0 47
ร้อยละ 0.00 % 20.00 % 12.86 % 0.00 % 0.00 % 67.14 %

70 : 0 , 14 , 9 , 0 , 0 , 47...0.00 , 20.00 , 12.86 , 0.00 , 0.00 , 67.14 = 23 : 32.86
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 70 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 23 คน คิดเป็นร้อยละ 32.86%

Powered By www.thaieducation.net