โรงเรียนผาช่อวิทยา (สพป.ลำปาง เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกศสุดา (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
29
จำนวน(คน) 2 0 0 0 0 27
ร้อยละ 6.90 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 93.10 %
ระดับประถมศึกษา
133
จำนวน(คน) 8 0 11 0 0 114
ร้อยละ 6.02 % 0.00 % 8.27 % 0.00 % 0.00 % 85.71 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
59
จำนวน(คน) 3 1 4 0 0 51
ร้อยละ 5.08 % 1.69 % 6.78 % 0.00 % 0.00 % 86.44 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 221 คน
จำนวน(คน) 13 1 15 0 0 192
ร้อยละ 5.88 % 0.45 % 6.79 % 0.00 % 0.00 % 86.88 %

162 : 10 , 0 , 11 , 0 , 0 , 141...6.17 , 0.00 , 6.79 , 0.00 , 0.00 , 87.04 = 21 : 12.96
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 221 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 13.12%

Powered By www.thaieducation.net