โรงเรียนผาช่อวิทยา (สพป.ลำปาง เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกศสุดา (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 2 0 0 0 0 26
ร้อยละ 7.14 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 92.86 %
ระดับประถมศึกษา
132
จำนวน(คน) 8 0 11 0 0 113
ร้อยละ 6.06 % 0.00 % 8.33 % 0.00 % 0.00 % 85.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
59
จำนวน(คน) 3 1 4 0 0 51
ร้อยละ 5.08 % 1.69 % 6.78 % 0.00 % 0.00 % 86.44 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 219 คน
จำนวน(คน) 13 1 15 0 0 190
ร้อยละ 5.94 % 0.46 % 6.85 % 0.00 % 0.00 % 86.76 %

160 : 10 , 0 , 11 , 0 , 0 , 139...6.25 , 0.00 , 6.88 , 0.00 , 0.00 , 86.88 = 21 : 13.13
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 219 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 29 คน คิดเป็นร้อยละ 13.24%

Powered By www.thaieducation.net