โรงเรียนผาช่อวิทยา (สพป.ลำปาง เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกศสุดา (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
28
จำนวน(คน) 2 0 0 0 0 26
ร้อยละ 7.14 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 92.86 %
ระดับประถมศึกษา
132
จำนวน(คน) 3 4 17 0 0 108
ร้อยละ 2.27 % 3.03 % 12.88 % 0.00 % 0.00 % 81.82 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
59
จำนวน(คน) 1 1 8 0 0 49
ร้อยละ 1.69 % 1.69 % 13.56 % 0.00 % 0.00 % 83.05 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 219 คน
จำนวน(คน) 6 5 25 0 0 183
ร้อยละ 2.74 % 2.28 % 11.42 % 0.00 % 0.00 % 83.56 %

160 : 5 , 4 , 17 , 0 , 0 , 134...3.13 , 2.50 , 10.63 , 0.00 , 0.00 , 83.75 = 26 : 16.25
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 219 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 36 คน คิดเป็นร้อยละ 16.44%

Powered By www.thaieducation.net