โรงเรียนไผ่งามวิทยา (สพป.ลำปาง เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกศสุดา (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
26
จำนวน(คน) 3 1 3 0 0 19
ร้อยละ 11.54 % 3.85 % 11.54 % 0.00 % 0.00 % 73.08 %
ระดับประถมศึกษา
104
จำนวน(คน) 15 8 18 6 0 57
ร้อยละ 14.42 % 7.69 % 17.31 % 5.77 % 0.00 % 54.81 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
69
จำนวน(คน) 5 3 8 3 0 50
ร้อยละ 7.25 % 4.35 % 11.59 % 4.35 % 0.00 % 72.46 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 199 คน
จำนวน(คน) 23 12 29 9 0 126
ร้อยละ 11.56 % 6.03 % 14.57 % 4.52 % 0.00 % 63.32 %

130 : 18 , 9 , 21 , 6 , 0 , 76...13.85 , 6.92 , 16.15 , 4.62 , 0.00 , 58.46 = 54 : 41.54
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 199 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 73 คน คิดเป็นร้อยละ 36.68%

Powered By www.thaieducation.net