โรงเรียนบ้านแม่ตาใน (สพป.ลำปาง เขต 3) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกศสุดา (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
4
จำนวน(คน) 0 0 1 0 0 3
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 25.00 % 0.00 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
14
จำนวน(คน) 2 2 1 0 0 9
ร้อยละ 14.29 % 14.29 % 7.14 % 0.00 % 0.00 % 64.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 18 คน
จำนวน(คน) 2 2 2 0 0 12
ร้อยละ 11.11 % 11.11 % 11.11 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %

18 : 2 , 2 , 2 , 0 , 0 , 12...11.11 , 11.11 , 11.11 , 0.00 , 0.00 , 66.67 = 6 : 33.33
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 18 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 6 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33%

Powered By www.thaieducation.net