โรงเรียนบ้านแม่ตา (สพป.ลำปาง เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกศสุดา (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
6
จำนวน(คน) 0 0 1 1 0 4
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 16.67 % 16.67 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
21
จำนวน(คน) 0 0 7 0 0 14
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 33.33 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
15
จำนวน(คน) 1 0 2 0 0 12
ร้อยละ 6.67 % 0.00 % 13.33 % 0.00 % 0.00 % 80.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 42 คน
จำนวน(คน) 1 0 10 1 0 30
ร้อยละ 2.38 % 0.00 % 23.81 % 2.38 % 0.00 % 71.43 %

27 : 0 , 0 , 8 , 1 , 0 , 18...0.00 , 0.00 , 29.63 , 3.70 , 0.00 , 66.67 = 9 : 33.33
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 42 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 12 คน คิดเป็นร้อยละ 28.57%

Powered By www.thaieducation.net