โรงเรียนบ้านแม่ตา (สพป.ลำปาง เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกศสุดา (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
3
จำนวน(คน) 0 3 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 100.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
24
จำนวน(คน) 0 1 8 0 0 15
ร้อยละ 0.00 % 4.17 % 33.33 % 0.00 % 0.00 % 62.50 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
19
จำนวน(คน) 2 3 5 0 0 9
ร้อยละ 10.53 % 15.79 % 26.32 % 0.00 % 0.00 % 47.37 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 46 คน
จำนวน(คน) 2 7 13 0 0 24
ร้อยละ 4.35 % 15.22 % 28.26 % 0.00 % 0.00 % 52.17 %

27 : 0 , 4 , 8 , 0 , 0 , 15...0.00 , 14.81 , 29.63 , 0.00 , 0.00 , 55.56 = 12 : 44.44
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 46 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 22 คน คิดเป็นร้อยละ 47.83%

Powered By www.thaieducation.net