โรงเรียนชุมชนบ้านสา (สพป.ลำปาง เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกศสุดา (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
20
จำนวน(คน) 6 5 1 0 0 8
ร้อยละ 30.00 % 25.00 % 5.00 % 0.00 % 0.00 % 40.00 %
ระดับประถมศึกษา
68
จำนวน(คน) 12 6 5 0 4 41
ร้อยละ 17.65 % 8.82 % 7.35 % 0.00 % 5.88 % 60.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 88 คน
จำนวน(คน) 18 11 6 0 4 49
ร้อยละ 20.45 % 12.50 % 6.82 % 0.00 % 4.55 % 55.68 %

88 : 18 , 11 , 6 , 0 , 4 , 49...20.45 , 12.50 , 6.82 , 0.00 , 4.55 , 55.68 = 39 : 44.32
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 88 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 44.32%

Powered By www.thaieducation.net