โรงเรียนแจ้คอนวิทยา (สพป.ลำปาง เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกศสุดา (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
25
จำนวน(คน) 2 0 0 0 3 20
ร้อยละ 8.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 12.00 % 80.00 %
ระดับประถมศึกษา
108
จำนวน(คน) 3 2 2 5 0 96
ร้อยละ 2.78 % 1.85 % 1.85 % 4.63 % 0.00 % 88.89 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
58
จำนวน(คน) 2 0 1 1 0 54
ร้อยละ 3.45 % 0.00 % 1.72 % 1.72 % 0.00 % 93.10 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 191 คน
จำนวน(คน) 7 2 3 6 3 170
ร้อยละ 3.66 % 1.05 % 1.57 % 3.14 % 1.57 % 89.01 %

133 : 5 , 2 , 2 , 5 , 3 , 116...3.76 , 1.50 , 1.50 , 3.76 , 2.26 , 87.22 = 17 : 12.78
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 191 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 21 คน คิดเป็นร้อยละ 10.99%

Powered By www.thaieducation.net