โรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง (สพป.ลำปาง เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกศสุดา (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
8
จำนวน(คน) 1 0 1 1 0 5
ร้อยละ 12.50 % 0.00 % 12.50 % 12.50 % 0.00 % 62.50 %
ระดับประถมศึกษา
20
จำนวน(คน) 1 0 3 1 3 12
ร้อยละ 5.00 % 0.00 % 15.00 % 5.00 % 15.00 % 60.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 28 คน
จำนวน(คน) 2 0 4 2 3 17
ร้อยละ 7.14 % 0.00 % 14.29 % 7.14 % 10.71 % 60.71 %

28 : 2 , 0 , 4 , 2 , 3 , 17...7.14 , 0.00 , 14.29 , 7.14 , 10.71 , 60.71 = 11 : 39.29
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 28 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 11 คน คิดเป็นร้อยละ 39.29%

Powered By www.thaieducation.net