โรงเรียนบ้านทุ่งผึ้ง (สพป.ลำปาง เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกศสุดา (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
8
จำนวน(คน) 1 0 1 1 1 4
ร้อยละ 12.50 % 0.00 % 12.50 % 12.50 % 12.50 % 50.00 %
ระดับประถมศึกษา
22
จำนวน(คน) 1 1 3 2 4 11
ร้อยละ 4.55 % 4.55 % 13.64 % 9.09 % 18.18 % 50.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 30 คน
จำนวน(คน) 2 1 4 3 5 15
ร้อยละ 6.67 % 3.33 % 13.33 % 10.00 % 16.67 % 50.00 %

30 : 2 , 1 , 4 , 3 , 5 , 15...6.67 , 3.33 , 13.33 , 10.00 , 16.67 , 50.00 = 15 : 50.00
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 30 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 15 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00%

Powered By www.thaieducation.net