โรงเรียนบ้านหนองนาว (สพป.ลำปาง เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกศสุดา (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 2 3 1 4 0 29
ร้อยละ 5.13 % 7.69 % 2.56 % 10.26 % 0.00 % 74.36 %
ระดับประถมศึกษา
71
จำนวน(คน) 2 0 4 0 0 65
ร้อยละ 2.82 % 0.00 % 5.63 % 0.00 % 0.00 % 91.55 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 110 คน
จำนวน(คน) 4 3 5 4 0 94
ร้อยละ 3.64 % 2.73 % 4.55 % 3.64 % 0.00 % 85.45 %

110 : 4 , 3 , 5 , 4 , 0 , 94...3.64 , 2.73 , 4.55 , 3.64 , 0.00 , 85.45 = 16 : 14.55
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 110 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 14.55%

Powered By www.thaieducation.net