โรงเรียนบ้านม่วงงาม (สพป.ลำปาง เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกศสุดา (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
3
จำนวน(คน) 2 0 1 0 0 0
ร้อยละ 66.67 % 0.00 % 33.33 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
ระดับประถมศึกษา
5
จำนวน(คน) 0 0 2 0 0 3
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 40.00 % 0.00 % 0.00 % 60.00 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 8 คน
จำนวน(คน) 2 0 3 0 0 3
ร้อยละ 25.00 % 0.00 % 37.50 % 0.00 % 0.00 % 37.50 %

8 : 2 , 0 , 3 , 0 , 0 , 3...25.00 , 0.00 , 37.50 , 0.00 , 0.00 , 37.50 = 5 : 62.50
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 8 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 5 คน คิดเป็นร้อยละ 62.50%

Powered By www.thaieducation.net