โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม (สพป.ลำปาง เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกศสุดา (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
164
จำนวน(คน) 21 4 20 25 17 77
ร้อยละ 12.80 % 2.44 % 12.20 % 15.24 % 10.37 % 46.95 %
ระดับประถมศึกษา
404
จำนวน(คน) 37 24 79 4 0 260
ร้อยละ 9.16 % 5.94 % 19.55 % 0.99 % 0.00 % 64.36 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 568 คน
จำนวน(คน) 58 28 99 29 17 337
ร้อยละ 10.21 % 4.93 % 17.43 % 5.11 % 2.99 % 59.33 %

568 : 58 , 28 , 99 , 29 , 17 , 337...10.21 , 4.93 , 17.43 , 5.11 , 2.99 , 59.33 = 231 : 40.67
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 568 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 231 คน คิดเป็นร้อยละ 40.67%

Powered By www.thaieducation.net