โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม (สพป.ลำปาง เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกศสุดา (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
162
จำนวน(คน) 26 1 20 10 23 82
ร้อยละ 16.05 % 0.62 % 12.35 % 6.17 % 14.20 % 50.62 %
ระดับประถมศึกษา
398
จำนวน(คน) 42 18 58 50 57 173
ร้อยละ 10.55 % 4.52 % 14.57 % 12.56 % 14.32 % 43.47 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 560 คน
จำนวน(คน) 68 19 78 60 80 255
ร้อยละ 12.14 % 3.39 % 13.93 % 10.71 % 14.29 % 45.54 %

560 : 68 , 19 , 78 , 60 , 80 , 255...12.14 , 3.39 , 13.93 , 10.71 , 14.29 , 45.54 = 305 : 54.46
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 560 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 305 คน คิดเป็นร้อยละ 54.46%

Powered By www.thaieducation.net