โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม (สพป.ลำปาง เขต 3) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกศสุดา (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
162
จำนวน(คน) 39 1 20 12 21 69
ร้อยละ 24.07 % 0.62 % 12.35 % 7.41 % 12.96 % 42.59 %
ระดับประถมศึกษา
398
จำนวน(คน) 60 20 63 55 55 145
ร้อยละ 15.08 % 5.03 % 15.83 % 13.82 % 13.82 % 36.43 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 560 คน
จำนวน(คน) 99 21 83 67 76 214
ร้อยละ 17.68 % 3.75 % 14.82 % 11.96 % 13.57 % 38.21 %

560 : 99 , 21 , 83 , 67 , 76 , 214...17.68 , 3.75 , 14.82 , 11.96 , 13.57 , 38.21 = 346 : 61.79
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 560 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 346 คน คิดเป็นร้อยละ 61.79%

Powered By www.thaieducation.net