โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม (สพป.ลำปาง เขต 3) ปีงบประมาณ 2561
10 พฤศจิกายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย เกศสุดา (แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
149
จำนวน(คน) 15 2 9 1 13 109
ร้อยละ 10.07 % 1.34 % 6.04 % 0.67 % 8.72 % 73.15 %
ระดับประถมศึกษา
409
จำนวน(คน) 22 10 27 9 24 317
ร้อยละ 5.38 % 2.44 % 6.60 % 2.20 % 5.87 % 77.51 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 558 คน
จำนวน(คน) 37 12 36 10 37 426
ร้อยละ 6.63 % 2.15 % 6.45 % 1.79 % 6.63 % 76.34 %

558 : 37 , 12 , 36 , 10 , 37 , 426...6.63 , 2.15 , 6.45 , 1.79 , 6.63 , 76.34 = 132 : 23.66
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 558 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 132 คน คิดเป็นร้อยละ 23.66%

Powered By www.thaieducation.net