โรงเรียนปางกุ่มวิทยา (สพป.ลำปาง เขต 2) ปีงบประมาณ 2561
10 มิถุนายน 2561
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรรณพัชร(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
13
จำนวน(คน) 4 1 0 0 0 8
ร้อยละ 30.77 % 7.69 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 61.54 %
ระดับประถมศึกษา
61
จำนวน(คน) 3 3 1 3 0 51
ร้อยละ 4.92 % 4.92 % 1.64 % 4.92 % 0.00 % 83.61 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
34
จำนวน(คน) 0 0 4 0 0 30
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 11.76 % 0.00 % 0.00 % 88.24 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 108 คน
จำนวน(คน) 7 4 5 3 0 89
ร้อยละ 6.48 % 3.70 % 4.63 % 2.78 % 0.00 % 82.41 %

74 : 7 , 4 , 1 , 3 , 0 , 59...9.46 , 5.41 , 1.35 , 4.05 , 0.00 , 79.73 = 15 : 20.27
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2561 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 108 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 19 คน คิดเป็นร้อยละ 17.59%

Powered By www.thaieducation.net