โรงเรียนบ้านควนม่วง (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
104
จำนวน(คน) 5 3 4 6 1 85
ร้อยละ 4.81 % 2.88 % 3.85 % 5.77 % 0.96 % 81.73 %
ระดับประถมศึกษา
267
จำนวน(คน) 6 8 54 2 0 197
ร้อยละ 2.25 % 3.00 % 20.22 % 0.75 % 0.00 % 73.78 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 371 คน
จำนวน(คน) 11 11 58 8 1 282
ร้อยละ 2.96 % 2.96 % 15.63 % 2.16 % 0.27 % 76.01 %

371 : 11 , 11 , 58 , 8 , 1 , 282...2.96 , 2.96 , 15.63 , 2.16 , 0.27 , 76.01 = 89 : 23.99
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 371 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 89 คน คิดเป็นร้อยละ 23.99%

Powered By www.thaieducation.net