โรงเรียนบ้านควนม่วง (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
104
จำนวน(คน) 10 3 4 9 3 75
ร้อยละ 9.62 % 2.88 % 3.85 % 8.65 % 2.88 % 72.12 %
ระดับประถมศึกษา
263
จำนวน(คน) 11 16 19 8 11 198
ร้อยละ 4.18 % 6.08 % 7.22 % 3.04 % 4.18 % 75.29 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 367 คน
จำนวน(คน) 21 19 23 17 14 273
ร้อยละ 5.72 % 5.18 % 6.27 % 4.63 % 3.81 % 74.39 %

367 : 21 , 19 , 23 , 17 , 14 , 273...5.72 , 5.18 , 6.27 , 4.63 , 3.81 , 74.39 = 94 : 25.61
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 367 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 94 คน คิดเป็นร้อยละ 25.61%

Powered By www.thaieducation.net