โรงเรียนบ้านกอตง (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 รอการตรวจสอบจากทางเขต #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
16
จำนวน(คน) 2 1 0 1 0 12
ร้อยละ 12.50 % 6.25 % 0.00 % 6.25 % 0.00 % 75.00 %
ระดับประถมศึกษา
65
จำนวน(คน) 1 2 3 1 0 58
ร้อยละ 1.54 % 3.08 % 4.62 % 1.54 % 0.00 % 89.23 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
47
จำนวน(คน) 1 0 3 1 0 42
ร้อยละ 2.13 % 0.00 % 6.38 % 2.13 % 0.00 % 89.36 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 128 คน
จำนวน(คน) 4 3 6 3 0 112
ร้อยละ 3.13 % 2.34 % 4.69 % 2.34 % 0.00 % 87.50 %

81 : 3 , 3 , 3 , 2 , 0 , 70...3.70 , 3.70 , 3.70 , 2.47 , 0.00 , 86.42 = 11 : 13.58ยังไม่ได้ยืนยัน
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 128 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 16 คน คิดเป็นร้อยละ 12.50%

Powered By www.thaieducation.net