โรงเรียนบ้านกอตง (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
17
จำนวน(คน) 3 2 0 1 0 11
ร้อยละ 17.65 % 11.76 % 0.00 % 5.88 % 0.00 % 64.71 %
ระดับประถมศึกษา
65
จำนวน(คน) 2 3 5 1 0 54
ร้อยละ 3.08 % 4.62 % 7.69 % 1.54 % 0.00 % 83.08 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
51
จำนวน(คน) 1 0 6 2 0 42
ร้อยละ 1.96 % 0.00 % 11.76 % 3.92 % 0.00 % 82.35 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 133 คน
จำนวน(คน) 6 5 11 4 0 107
ร้อยละ 4.51 % 3.76 % 8.27 % 3.01 % 0.00 % 80.45 %

82 : 5 , 5 , 5 , 2 , 0 , 65...6.10 , 6.10 , 6.10 , 2.44 , 0.00 , 79.27 = 17 : 20.73
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 133 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 26 คน คิดเป็นร้อยละ 19.55%

Powered By www.thaieducation.net