โรงเรียนพระราชทานบ้านเกาะพีพี (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
39
จำนวน(คน) 5 4 4 0 0 26
ร้อยละ 12.82 % 10.26 % 10.26 % 0.00 % 0.00 % 66.67 %
ระดับประถมศึกษา
101
จำนวน(คน) 9 3 20 3 0 66
ร้อยละ 8.91 % 2.97 % 19.80 % 2.97 % 0.00 % 65.35 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
38
จำนวน(คน) 2 1 3 4 1 27
ร้อยละ 5.26 % 2.63 % 7.89 % 10.53 % 2.63 % 71.05 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 178 คน
จำนวน(คน) 16 8 27 7 1 119
ร้อยละ 8.99 % 4.49 % 15.17 % 3.93 % 0.56 % 66.85 %

140 : 14 , 7 , 24 , 3 , 0 , 92...10.00 , 5.00 , 17.14 , 2.14 , 0.00 , 65.71 = 48 : 34.29
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 178 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 59 คน คิดเป็นร้อยละ 33.15%

Powered By www.thaieducation.net