โรงเรียนบ้านอ่าวนาง (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2563
30 มีนาคม 2563
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2563)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
71
จำนวน(คน) 4 2 4 3 2 56
ร้อยละ 5.63 % 2.82 % 5.63 % 4.23 % 2.82 % 78.87 %
ระดับประถมศึกษา
158
จำนวน(คน) 6 3 9 2 4 134
ร้อยละ 3.80 % 1.90 % 5.70 % 1.27 % 2.53 % 84.81 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 229 คน
จำนวน(คน) 10 5 13 5 6 190
ร้อยละ 4.37 % 2.18 % 5.68 % 2.18 % 2.62 % 82.97 %

229 : 10 , 5 , 13 , 5 , 6 , 190...4.37 , 2.18 , 5.68 , 2.18 , 2.62 , 82.97 = 39 : 17.03
ข้อมูลวันที่ 30 มีนาคม 2563 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 229 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 39 คน คิดเป็นร้อยละ 17.03%

Powered By www.thaieducation.net