โรงเรียนบ้านอ่าวนาง (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 พฤศจิกายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
86
จำนวน(คน) 5 3 3 3 3 69
ร้อยละ 5.81 % 3.49 % 3.49 % 3.49 % 3.49 % 80.23 %
ระดับประถมศึกษา
162
จำนวน(คน) 8 3 11 2 5 133
ร้อยละ 4.94 % 1.85 % 6.79 % 1.23 % 3.09 % 82.10 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 248 คน
จำนวน(คน) 13 6 14 5 8 202
ร้อยละ 5.24 % 2.42 % 5.65 % 2.02 % 3.23 % 81.45 %

248 : 13 , 6 , 14 , 5 , 8 , 202...5.24 , 2.42 , 5.65 , 2.02 , 3.23 , 81.45 = 46 : 18.55
ข้อมูลวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 248 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 46 คน คิดเป็นร้อยละ 18.55%

Powered By www.thaieducation.net