โรงเรียนบ้านอ่าวนาง (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
30 กันยายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
92
จำนวน(คน) 6 3 4 3 3 73
ร้อยละ 6.52 % 3.26 % 4.35 % 3.26 % 3.26 % 79.35 %
ระดับประถมศึกษา
164
จำนวน(คน) 10 3 12 2 5 132
ร้อยละ 6.10 % 1.83 % 7.32 % 1.22 % 3.05 % 80.49 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 256 คน
จำนวน(คน) 16 6 16 5 8 205
ร้อยละ 6.25 % 2.34 % 6.25 % 1.95 % 3.13 % 80.08 %

256 : 16 , 6 , 16 , 5 , 8 , 205...6.25 , 2.34 , 6.25 , 1.95 , 3.13 , 80.08 = 51 : 19.92
ข้อมูลวันที่ 30 กันยายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 256 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 51 คน คิดเป็นร้อยละ 19.92%

Powered By www.thaieducation.net