โรงเรียนบ้านอ่าวนาง (สพป.กระบี่) ปีงบประมาณ 2562
10 มิถุนายน 2562
 ตรวจสอบข้อมูลแล้ว โดย พรทิพย์(แอดมินเขต) #
ระดับชั้น
(ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562)
ภาวะโภชนาการ 
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
(ผอม)
(1)
ส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(เตี้ย)
(2)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์์
(เริ่มอ้วน + อ้วน)
(3)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
ต่ำกว่าเกณฑ์
และส่วนสูงต่ออายุต่ำกว่าเกณฑ์์
(ผอมและเตี้ย)
(4)
น้ำหนักต่อส่วนสูง
เกินเกณฑ์และส่วนสูงต่ออายุ
ต่ำกว่าเกณฑ์์
(อ้วนและเตี้ย)
(5)
ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
(6)
ระดับอนุบาล
88
จำนวน(คน) 4 1 7 2 2 72
ร้อยละ 4.55 % 1.14 % 7.95 % 2.27 % 2.27 % 81.82 %
ระดับประถมศึกษา
159
จำนวน(คน) 6 2 8 2 4 137
ร้อยละ 3.77 % 1.26 % 5.03 % 1.26 % 2.52 % 86.16 %
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
0
จำนวน(คน) 0 0 0 0 0 0
ร้อยละ 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %
รวมทั้งสิ้น
จำนวน 247 คน
จำนวน(คน) 10 3 15 4 6 209
ร้อยละ 4.05 % 1.21 % 6.07 % 1.62 % 2.43 % 84.62 %

247 : 10 , 3 , 15 , 4 , 6 , 209...4.05 , 1.21 , 6.07 , 1.62 , 2.43 , 84.62 = 38 : 15.38
ข้อมูลวันที่ 10 มิถุนายน 2562 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 247 คน มีภาวะทุพโภชนาการ 38 คน คิดเป็นร้อยละ 15.38%

Powered By www.thaieducation.net